Výrobci

Základní ustanovení

Tyto všeobecné dodací a záruční podmínky se vztahují na nákup zboží cestou internetového obchodu shop.ctipro.cz který je zřízen a provozován společností CTI-PRO s.r.o. (dále jen prodávající).

Tyto všeobecné dodací a záruční podmínky specifikují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uskutečňování tohoto obchodu cestou internetového obchodu http://shop.ctipro.cz.

Obchodní vztah mezi kupujícím (dále jen zákazník) a prodávajícím, který vzniká objednáním zboží zákazníkem v internetovém obchodu http://shop.ctipro.cz a následným potvrzením objednávky prodávajícím je kupní smlouvou ve smyslu § 409 a následujících, zákona č. 513/1991 Sb., (obchodní zákoník).

Objednáním zboží zákazníkem a následným potvrzením objednávky prodávajícím vyjadřují obě tyto smluvní strany ujednání, že takto vzniklý závazkový smluvní vztah, i pokud by to již nevyplývalo z ustanovení § 261 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákoník), se řídi ustanoveními tohoto zákona.

Objednáním zboží zákazník vyjadřuje souhlas s obsahem těchto Všeobecných dodacích a záručních podmínek a potvrzuje, že kupní smlouva uzavřená mezi ním a prodávajícím je výrazem jeho svobodné vůle, byla uzavřena na základě dostatku informací o nakupovaném zboží a není pro zákazníka nevýhodná. Zákazník, který není podnikatelem výslovně prohlašuje, že z ustanovení těchto obchodních podmínek a vzniklého obchodního závazkového vztahu nevyplývá zhoršení jeho právního postavení vůči prodávajícímu.

1. Všeobecné dodací podmínky

1.1. Objednání zboží a potvrzení objednávky

Zákazník objednává zboží vystavením objednávky v dialogovém okně internetového obchodu http://shop.ctipro.cz

Objednání zboží jedním z výše uvedených způsobů vystavuje zákazník závaznou objednávku. Každá objednávka vystavená zákazníkem musí mít minimálně náležitosti:

  1. Jednoznačnou identifikaci zákazníka : - u podnikatelských subjektů obchodní firma, sídlo, IČ a DIČ (pokud je zákazník plátcem DPH), jednající zástupce, údaje obchodního rejstříku nebo oprávnění k podnikání
  1. u nepodnikatelských subjektů jméno a příjmení, adresa dodání

Jednoznačnou identifikaci objednávaného zboží (objednací číslo, název a množství).

Datum vystavení objednávky.

Způsob doručení

Prodávající potvrdí objednávku vystavením Potvrzení objednávky a odešle je e-mailem, faxem nebo poštou do tří pracovních dnů zákazníkovi. Tím je uzavřena mezi zákazníkem a prodávajícím kupní smlouva ve smyslu obchodního zákoníku.

1.2. Místo a způsob dodání zboží

Místem dodání zboží je adresa uvedená zákazníkem při vystavení objednávky. Pokud je místem dodání adresa prodávajícího, rozumí se, že zákazník zajišťuje dopravu zboží vlastními prostředky.

Zákazník je při převzetí zboží povinen zkontrolovat, zda zboží nebylo přepravou zjevně poškozeno a v případě poškození zboží odmítnout dopravci převzetí zboží a o odmítnutí převzetí zboží z důvodu jeho zjevného poškození učinit s dopravcem zápis. Pokud by tak neučinil, prodávající neodpovídá za vady zboží. Zákazník je povinen prohlédnout zboží podle množství co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží.

1.3. Kupní cena

Cena s DPH se zobraazuje u kupních ceny zboží pokud je měna nastavená v CzK .


1.4. Ochrana obchodních a osobních údajů

Dále uvedené osobní údaje, data a obchodní informace (jméno a příjmení,  adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení), která sdělí v rámci obchodního vztahu jedna smluvní strana druhé jsou považovány za důvěrné. Prodávající ani zákazník je neposkytnou třetím osobám, ledaže by to bylo nutné pro splnění vzájemných závazků smluvních stran nebo stanoveno zákonem.

 

2. Záruční podmínky

2.1. Záruka za jakost

Záruční doby vztahující se na jednotlivé výrobky jsou 2 roky pokud není uvedeno jinak.

 

2.2. Zjištění vad, způsob reklamace a její vyřízení

Zjištěné vady je zákazník povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, přičemž obě smluvní strany rozumí tímto výrazem dobu nejdéle pěti pracovních dnů poté, co zákazník vady zjistil nebo kdy při vynaložení odborné péče mohly být tyto vady zjištěny.

Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu sdělit zákazníkovi způsob vyřízení reklamace.


DomůDomů

Hledat

Košík  

(prázdný)

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky